ZD POJBUKY - logo
Vyhledavaní:
Vyhledavaní

Informace


POZVÁNKA

Představenstvo Zemědělského družstva Pojbuky Vás zve na členskou schůzi družstva, kterou svolává na pátek 18.května 2018 od 18hodin do sálu Kulturního domu v Pojbukách.

Program: 1. Zahájení, 2. Volba mandátové a sčítací komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele, 3. Zpráva představenstva a kontrolní komise, 4. Projednání účetní závěrka za rok 2017 a rozpočtu na rok 2018, 5. Poděkování členům a zaměstnancům, kteří odešli v roce 2017 do důchodu do důchodu, 6. Diskuse, 7. Volba orgánů družstva- představenstva a předsedy, dozorčí komise. 8. Usnesení, 9. Závěr schůze

Aby byla schůze usnášeníschopná, musí být přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina členů družstva. Pokud se nemůžete schůze zúčastnit osobně, můžete se nechat zastoupit jiným členem družstva ZD Pojbuky.

UPOZORŇUJEME, že pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, koná se náhradní schůze nejdříve za 15 dní.USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE KONANÉ DNE 18.5.2018

Členská schůze schvaluje:

1. Zprávu představenstva a činnost představenstva za rok 2017

2. Zprávu kontrolní komise za rok 2017

3. Účetní závěrku za rok 2017 a rozdělení zisku z roku 2017 takto: Celý zisk roku 2017 přidělit do fondu rozvoje

4. Schvaluje za auditora auditorskou společnost MAKO TAX s.r.o. Řepice

5. Výsledky voleb do orgánů družstva

6. Záměr činnosti družstva na rok 2018


Členská schůze bere na vědomí:

1. Výhled hospodaření na rok 2018

Odjezdy autobusu:

16:45 Blanička, 16:50 Rodná,16:55 Nahořany-zastávka, 17:00 Radvanov,  17:10 Bradáčov, 17:15 Horní Světlá, 17:20 Domamyšl, 17:25 Babčice, 17:30 Vodice, 17:40 Zadní Lomná, Dolní Světlá, Pojbuky

Linka:

17:20 Blatiny, 17:25 Malešín, 17:30 Zadní Střítež, Pojbuky

17:45 Blatnice, Pojbuky


U